สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (ASIAN INSTITUTE OF LOGISTICS : AIL) ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ตามปณิธานของ ศาตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า , FCTLT, CMC ประธานกรรมการและทีมงานมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนของเอเชีย ในนาม มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (ASIAN INSTITUTE OF LOGISTICS Foundation) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ BBRC Group Co., Ltd., ประธานกรรมการ GG Group Co., Ltd., ประธานกรรมการ Ozone Smart Co., Ltd., ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ดาวน์โหลดประวัติศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

Education and Training

ให้บริการแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันเปิดโครงการหลักสูตร Mini MBA. (Logistics and Supply Chain Management) ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งพัฒนาบุคลากร    ทางด้านโลจิสติกส์มาแล้วหลายรุ่น

more

Consultancy & SCM

ให้คำปรึกษาแนะนำวางระบบงานโลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) และการจัดการคุณค่าองค์กร (Value Chain Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน

more

Wisdom & Knowledge

ทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการวิจัย พัฒนาประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ให้องค์กร และสาธารณชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

more